1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

 • Név: Nagy László EV.
 • Székhelye: 1096 Budapest, Haller u. 23-25.
 • Levelezési cím: 1096 Budapest, Haller u. 23-25. E/103.
 • Telefonszám: +36 30 916-1881
 • E-mail: info@kinaigerinctorna.hu

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az oldalon elérthető órákra történő bejelentkezés, a megrendelt termékek kiszállítása valamint elektronikus hírlevél küldése érdekében személyes adatok kezelése.

3. Az adatkezelés jogalapja és a kezelhető személyes adatok köre

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a-b) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása, valamint a törvény felhatalmazása.

a) Az órákra történő bejelentkezéshez az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • név
 • telefonszám
 • e-mail

b) DVD rendelés esetén a fentieken kívül

 • szállítási cím
 • számlázási cím

Az Szvt. 169. §-ából fakadó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében számvitelei célból a szolgáltatás teljesítéséhez – a termékek szállításához illetve személyes átvételéhez – kötődő adatokat (név illetve cégnév, szállítási cím, számlázási cím) kezeli, mely adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban törvényi felhatalmazás. A további adatkezelés  – telefonszám, e-mail elérhetőség – az érintett hozzájárulásával történik, célja a termékek megrendelésével kapcsolatos megerősítő jelzés küldése, valamint esetleges hibákról, akadályokról való értesítés.

c) hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

Elektronikus hírlevél küldése céljából csak az érintett hozzájárulásával, azaz a hírlevélre feliratkozás esetén kezel adatokat (vezetéknév, keresztnév) és e-mail elérhetőség.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a kezelhető személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelheti.

6. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

8. Az érintetteket megillető jogok

Az érintettet az adatkezelés időtartamán belül megilleti

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Az érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

Az érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti személyes adatai módosítását.

Az érintett – az Szvt. 169. §-án alapuló adatkezelés kivételével – kérheti az adatainak törlését.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: (+36 1) 391-1400).